1
Foreign nationals that wish to enter Turkey should have visa (30,60 or 90 days) or visa exemption. پس از گفتگوهای مخفیانه خبرنگار ما به بالای تپه ها می رود تا به اردوگاه پناهنجویان برسد. حوزهء جنوب غربی افغانستان در روز گاران کهن در نگیانا (زرنچ) و بعدآ سکستانا (سیستان) یاد شده و شهر فراه نظر به موقعیت مهم خود حیثیت مرکز این حوزه را داشته است. اين ويزا در زير مجموعه Tier 1 می باشد ، اعتبار آن t
introbookmark

introbookmark ..........

Latest Comments